Zasadnutie MsZ - 30.5.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie január až máj 2019
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019
5. Výročná správa SMM za rok 2018
6. Návrh II. zmeny rozpočtu r. 2019
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k II. zmene rozpočtu
8. Program odpadového hospodárstva mesta Holíč na roky 2016 -2020
9. Správa o odpadovom hospodárstve mesta Holíč za rok 2018
10.Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 100 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Holíč
11.Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 52 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
12.Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 84/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
13.Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Holíč
14. Návrh na určenie nájomného v bytovom dome ul. Kátovská
15.Finančný plán využitia relaxačného wellness centra
16.Návrh na udelenie ocenení
17.Návrh na odvolanie a vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Holíči
18.ZaD č. 4 ÚP mesta Holíč - Aktualizácia
19.Správy správcovských spoločností bytových domov Prvá teplárenská, SKAL&CO za rok
2018
20.Správy škôl a školských zariadení
20/1. ZŠ Bernolákova 5
20/2. ZŠ Školská 2
20/3. MŠ Lúčky 14
20/4. ZUŠ
20/5. CVČ
21.Majetkové prevody
21/1.Zámer predaja stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie spôsobom OVS
a schválenie súťažných podmienok
21/2.Vyhodnotenie OVS č. 37 a zmluvný prevod pozemkov ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
21/3.Zmluvný prevod pozemkov ul. Rod. domky, Gagarinova a Vrádištská,k. ú. Holíč
21/4.Zmluvný prevod pozemku ul. Palárikova .k. ú. Holíč
21/5.Zmluvný prevod pozemku pre Záhr. osadu 13-24 Kátov, k. ú. Holíč
21/6.Zmluvný prevod pozemku ul. Pod Hrebeňom .k. ú. Holíč
22. Interpelácie
23.Rôzne
24. Diskusia
25. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor
13