Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.37

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv .


1) na predaj 8 stavebných pozemkov na ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč.
    

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa  30.04.2019. o 12.00  hod.  

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta 


pdf2Súťažné podmienky

pdf2Kúpna zmluva

pdf2Sprievodný list

pdf2Vyhodnotenie OVS č. 37
13