Zasadnutie MsZ - 28.03.2019

InfoV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie
4. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
6 . Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč
7. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta - návrh
8. Návrh na schválenie prijatia termínovaného úveru
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia úveru
10. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.
11. Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2019
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu I. zmeny rozpočtu r. 2019
13. Návrh na zvýšenie limitu vykonávania zmien rozpočtu primátorom mesta
14. Návrh na personálne obsadenie Dozornej rady spoločnosti SMM Holíč, s.r.o.
15. Návrh na personálne obsadenie Dozornej rady spoločnosti Holkatel, spol.s.r.o.
16. Návrh na delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl
a školských zariadení
17. Majetkové prevody
17/1.Informatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v r. 2018
17/2.Porovnanie stavu hmotného a nehmotného majetku prírastky - úbytky v r. 2018
17/3.Zmluvný prevod pozemkov ul. Vrádištská a Rodinné domky k. ú. Holíč.
17/4.Zmluvný prevod pozemku pod rodinným domom ul. Kopčanská k. ú. Holíč
17/5.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým domom
s.č.1690 ul. Kollárova v k. ú. Holíč
17/6.Zmluvný prevod pozemkov ul. Školská k. ú. Holíč
17/7.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská k. ú. Holíč
17/8.Zmluvný prevod pozemku ul. Priateľstva k. ú. Holíč
17/9.Zámer predaja stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie a schválenie
súťažných podmienok
17/10.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy C.K. Holíčskeho centra
18. Štatút mesta Holíč
19. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Holíči
20. Štatút mesačníka Holíčan
21. Žiadosti o NFP - informácia
21/A. Koniareň II. etapa
21/B. Multifunkčné ihrisko
21/C. Kamerový systém
21/D. Mikroprojekt SR- ČR
22. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2018
23. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2018
24. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Holíči za rok 2018
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

WinRAR Dokumentácia
13