Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2019 spolu s aktuálnymi potvrdeniami poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2019. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.

V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019" bude prístupne od apríla 2019 na linku https://www.holic.sk/index.php/dokumenty-k-stiahnutiu/formulare-a-tlaciva/oddelenie-financne-tlaciva/viewcategory/4-oddelenie-financne

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si menia adresu trvalého pobytu na ,,Holíč", že takáto zmena adresy neznamená zrušenie povinnosti hradiť miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok sa v zmysle zákona o miestnych daniach vyrubuje každej fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
13