Mestské zastupiteľstvo - 5.2.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2019 (utorok) o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:


1. Otvorenie
2. Sľub poslanca
3. Voľba člena mestskej rady
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Interpelácie
6. Uskutočnenie IX.-XIII. zmeny rozpočtu r. 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmenám rozpočtu
8. Žiadosti o NFP
9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
10. Voľba členov komisií
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Tel.: 0343210511 fax: 034/6682212 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. web: www.holic.sk

Dokumentácia
13