Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019

transparentV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2019.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje". Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke www.holic.sk alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Holíči, na finančnom oddelení, ktoré sa nachádza v budove Mestskej polície.


V roku 2019 správca dane - Mesto Holíč vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.

Sadzby pre daň z nehnuteľností, daň za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na rok 2019 zostávajú v rovnakej výške ako v roku 2018. Uvedené sú vo Všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Holíč č. 97 a 96, ktoré nájdete na stránke www.holic.sk.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane
z pozemkov na :
- pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 50 % z daňovej povinnosti
zo stavieb na :
- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 % z daňovej povinnosti
- garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50 % z daňovej povinnosti.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane
z pozemkov na :
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
zo stavieb na :
- stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie

Daňové subjekty sú povinné do 31.01.2019 :
- pri znížení dane z dôvodu veku – podať priznanie k dani z nehnuteľností s prílohou na zníženie
- pri znížení dane z dôvodu držiteľa preukazu FO s ŤZP – podať priznanie s prílohou na zníženie, s fotokópiou držiteľa preukazu FO s ŤZP a fotokópiou rozhodnutia príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhodnutie vydal s uvedením termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
- pri oslobodení – podať priznanie k dani z nehnuteľností s prílohou na oslobodenie
13