Mesto Holíč úspešné s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky“

transparentKoncom mesiaca apríl 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky". Žiadosť bola v apríli 2018 mestu schválená a celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1 102 156,77 EUR. Cieľom uvedeného projektu je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" a „Podporných aktivít projektu", ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Hlavným zámerom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Lúčky.
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. Rekonštrukciou prejde v poradí už štvrtá škola.

odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

MinZPSR Logo
13