Mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 13.októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na mimoriadnom zasadaní, ktoré v zmysle príslušného zákona zvolal primátor mesta Vladimír Horák. Dôležitosť i naliehavosť prejednávaných bodov sa prejavila aj na účasti. Okrem jedného, ktorý sa ospravedlnil, sa zasadania zúčastnili všetci členovia poslaneckého zboru. Už v úvode ich čakalo rokovanie o v súčasnosti nanajvýš aktuálnej otázke, výstavbe obchodného domu v intraviláne mesta Holíč. Ako vyplynulo z informácie zástupcu spoločnosti Fibrelan s.r.o., ktorá má vážny záujem odkúpiť pozemky pre spomínanú výstavbu, malo by ísť o niektorý z obchodného reťazca TESCO alebo LIDL. V predchádzajúcich rokovaniach s Mestom sa ako možný pre tento zámer spomínal areál pri zdravotnom stredisku a dva pozemky za železničným mostom v blízkosti čerpacej stanice ESSO. Pre potenciálneho investora bol však najzaujímavejší pozemok o rozlohe zhruba 8000 m2, nachádzajúci sa v lokalite ulice Lúčky medzi obytným domom, strediskom údržby OSBD a nadjazdom. V prípade výstavby obchodného domu by si realizácia tohto zámeru vyžiadala niekoľko úprav, okrem iných presun uvedeného strediska údržby a trafostanice ako aj prekládka inžinierskych sietí, ktoré by investor vykonal na vlastné náklady.

Podľa slov predsedu komisie finančnej a podnikateľskej Rastislava Caletku komisia po rokovaní doporučila výstavbu obchodného domu v uvedenej lokalite za podmienky odpredaja pozemku v cene 850,- Sk/m2 a súčasného vybudovania kruhového objazdu na križovatke ulíc pri nadjazde. Pri prípadnej výstavbe obchodného domu komisia zároveň požaduje v maximálnej miere dodržiavanie VZN mesta a ďalších nariadení a zákonov týkajúcich sa dodržiavania povolenej hlučnosti a rušenia nočného či denného kľudu.

V rozprave vystúpil poslanec Sergej Londarev, ktorý vyjadril pochybnosti a obavy týkajúce sa podpisu zmluvy s investorom a z nej vyplývajúcich podmienok. Poslanec Marián Honza žiadal, aby pri výstavbe obchodného domu boli zohľadnené požiadavky či pripomienky občanov bývajúcich v tejto lokalite. Ako v súvislosti s rušením kľudu a životného prostredia občanov zdôraznil, príjazdová cesta pre zásobovacie kamióny by mala byť vedená čo najďalej od obytnej zóny.

Zástupca spoločnosti Fibrelan ubezpečil, že toto hľadisko je realizátorom maximálne zohľadňované a sú prísne dodržiavané aj predpisy Slovenských technických noriem, tak aby bol iba minimálny negatívny vplyv na obyvateľov a životné prostredie.

Sergej Londarev ako zástupca občanov volebného obvodu, v ktorom by sa spomínaná výstavba mala realizovať uviedol, že obyvatelia ulice Lúčky nemajú k realizácii obchodného domu vážnejšie výhrady. Okrem Sergeja Londareva, ktorý nehlasoval, poslanci zámer výstavby obchodného domu odsúhlasili.Mestské zstupiteľstvo v tejto súvislosti odsúhlasilo zámenu nehnuteľností – budovy a pozemkov vo vlastníctve OSBD Senica bez finančného vyrovnania a súhlasilo aj s predbežnou zámenou pozemkov pod jestvujúcimi garážami na ulici Lúčky dotyčných občanov za iné, konkrétne pozemky. Poslanci odsúhlasili aj predaj pozemkov  kupujúcemu, spoločnosti Fibrelan s.r.o. Bratislava, za účelom výstavby obchodného domu na ul. Lúčky, s vecným bremenom na LV - uplatnením predkupného práva Mesta Holíč v prípade nerealizácie zámeru výstavby obchodného domu.

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo úhradu nevyhnutných nákladov spojených s presťahovaním strediska údržby OSBD Senica do nových priestorov. Prednostovi mestského úradu uložilo povinnosť zmluvne zabezpečiť, aby okružná križovatka bola súčasťou výstavby obchodného reťazca.
Poslanci v ďalšom schválili odpredaj bytu č. 64 v bytovom dome č. 1678 na ulici SNP v Holíči s príslušenstvom a spoluvlastníckym podielom formou výberového konania za vyvolávaciu cenu 450 000,-Sk.
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne odsúhlasilo aj návrh na vyradenie predškolských zariadení v Holíči zo siete Ministerstva školstva Slovenskej republiky ku dňu 31.12.2005 a ich následným zrušením. Jedná sa materské školy na uliciach Kollárova, Čabelku a Hollého a školské kuchyne a jedálne, ktoré sú ich súčasťou.
Uvedené materské školy budú zlúčené do spojeného predškolského zariadenia ako rozpočtovej organizácie Mesta Holíč s právnou subjektivitou a názvom: Materská škola Holíč so sídlom Lúčky 37,  Holíč. Vyradené a zrušené materské školy a ich súčasti sa stanú elokovanými pracoviskami spojeného predškolského zariadenia.
Pomerne krátke ale obsahovo hodnotné zasadanie poslaneckého zboru predsedajúci primátor po vyše hodinovom rokovaní ukončil.
(ln)
13