Ustanovujúce MsZ - 7.12.2018

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči
z v o l á v a m 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2018 ( piatok ) o 15,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku.

PhDr. Zdenko Čambal, v.r.
primátor mesta


Návrh programu zasadnutia:


1. Otvorenie
2. Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
5. Príhovor primátora, hostí

Program rokovania :

6. Poverenie poslanca vykonávaním činností v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7. Návrh na voľbu členov mestskej rady
8. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a podpredsedov
9. Poverenie sobášiacich na volebné obdobie 2018-2022
10. Určenie platu primátora
11. Diskusia
12. Záver

13