Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Mesto Holíč úspešné s projektom "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne"

transparentVo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne". Projekt bol v auguste 2018 schválený a mestu Holíč boli schválené celkové oprávnené výdavky malého projektu vo výške 33 677,06 EUR (z toho výška NFP z EFRR predstavuje sumu 28 625,50 EUR, výška NFP zo ŠR tvorí sumu 3 367,70 EUR). Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať sumou 1 683,86 EUR. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav lidové kultury sídliaci v Strážnici, ktorého hlavnou úlohou je vykonávanie výskumu kultúrneho dedičstva v odbore tradičnej a ľudovej kultúry, spracovávanie získaných dokladov, organizovanie folklórnych a vzdelávacích akcií a pod.
V priebehu realizácie projektu t.j. 10/2018 – 09/2019 budú prebiehať nasledovné aktivity: revitalizácia priestorov Mestského múzeu a galérie v Holíči / budova Fajansy / a vybavenie uvedených priestorov kamerovým a závesným systémom, výstava modrotlače, v rámci ktorej sa uskutočnia dve sprievodné aktivity projektu – módna prehliadka a workshop, zameraný na spôsob výroby modrotlače. Výstupom uvedeného projektu bude vytvorený spoločný propagačný materiál prezentujúci oboch partnerov, ktorý bude slúžiť ako informačný materiál o atraktivitách cezhraničného regiónu.

odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Loga
13