Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

InfoMesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorým boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky, na dodržanie termínu vyúčtovania použitých finančných prostriedkov. Upozorňujeme, že termín vyúčtovania je v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní a to aj v prípade čiastočného čerpania dotácie, najneskôr však do 31.12.2018.
Vyúčtovanie musí byť predložené na tlačive „ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov mesta", ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p. Biskupičovej. Súčasťou vyúčtovania sú kópie účtovných dokladov a dokumentácia preukazujúca, že prijímateľ umiestnil na viditeľnom mieste, spojeným s realizáciou zmluvy, erb Mesta Holíč a zverejnil informáciu, že predmet zmluvy bol spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne na finančné oddelenie, prípadne poštou na adresu:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.


Zároveň upozorňujeme, že žiadosti o dotáciu na rok 2019 sa predkladajú na podateľňu Mestského úradu v Holíči do 31. januára 2019.

Právnické osoby musia k žiadosti doložiť čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EU.

Tlačivo žiadosti aj vyhlásenia je možné si stiahnuť na internetovej stránke Mesta Holíč alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p.Biskupičovej.
13