Zasadnutie MsZ v Holíči - 29.10.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 29.10.2018 t. j. v pondelok o 15,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Konsolidovaná výročná správa za r. 2017
5. Uskutočnenie VII. zmeny rozpočtu r. 2018
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu r. 2018

7. Návrh VIII. zmeny rozpočtu r. 2018
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu VIII. zmeny rozpočtu r.2018
9. VZN o určení výšky dotácie na žiaka
10. Návrh programového rozpočtu na r. 2019-2021
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r.2019 - 2021
12. Návrh na schválenie prijatia kontokorentného úveru
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie kontokorentného
úveru
14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Holíč
na I. polrok 2019
15. Majetkové prevody
15/1. Vyhodnotenie OVS č. 36
15/2. Kúpa pozemku
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

PhDr. Zdenko Čambal,v.r.
primátor

Dokumentácia
13