Mesto Holíč úspešné s projektom „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova“

InfoKoncom mesiaca jún 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-2016-13 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom: „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova". Žiadosť bola začiatkom júla 2018 mestu schválená s výškou nenávratného finančného príspevku v sume 142 803,28 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 150 319,24 EUR.
Po dobu realizácie projektu t.j. 12 mesiacov budú prebiehať v Základnej škole na Bernolákovej ulici v Holíči nasledovné hlavné aktivity: vybavenie Jazykovej učebne pre inovatívne, moderné metódy výučby, dovybavenie Chemickej a Biologickej učebne, vybavenie Polytechnickej učebne (školských dielní), modernizácia vybavenia IKT učebne, zriadenie Školskej knižnice a stavebno-montážne práce súvisiace s vytvorením vhodných priestorov pre Jazykovú učebňu a Školskú knižnicu.

loga EU IROP MPRV SR spolu
13