Zasadnutie MsZ 13.9.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 13.09.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. zmeny rozpočtu r. 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. zmene rozpočtu
6. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu r. 2018
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2018
9. VZN o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 94 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie apríl až august
2018
13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena samosprávneho orgánu - rady školy
14. Žiadosti o NFP
14/1.Obnova systému zadržiavania povrchovej vody pre účely zavlažovania zámockých
záhrad v Holíči
14/2.Nízkouhlíková stratégia mesta Holíč
14/3.Ochrana o obnova přihraničního území prostřednictvím realizace protierozních
opatření budování ekostabilizačních prvků v krajině včetně budování přírodních
stanovišť"
14/4.Wifi pre Holíč
15. Majetkové prevody
15/1.Vyhodnotenie OVS č.35 a zmluvný prevod pozemku ul. M. R. Štefánika k.ú. Holíč
15/2.Zmluvný prevod pozemkov v predzáhradkách ul. Rodinné domky a Gagarinova k.ú
Holíč
15/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Sv. Anny k.ú. Holíč
15/4.Zmluvný prevod pozemku ul. Pri štadióne k.ú. Holíč
15/5.Zmluvný prevod pozemku ul. Sibírska k.ú. Holíč
15/6.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch za záhradami radových
zástavieb Ul. Márie Terézie k.ú. Holíč.
15/7.Zriadenie vecného bremena
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Materiály k zastupiteľstvu
13