Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zasadnutie MsZ - 17.5.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 17.05.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie II. zmeny rozpočtu r. 2018

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k II. zmene rozpočtu r. 2018
6. Návrh na zvýšenie limitu vykonávania zmien rozpočtu primátorom mesta
7. Rekonštrukcia chodníkov v meste Holíč 2018
8. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.
9. Výročná správa SMM Holíč , s.r.o. za rok 2017
10. Návrh III. zmeny rozpočtu r. 2018
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu III. zmeny rozpočtu r. 2018
12. Dodatok k VZN č.61 o opatrovateľskej službe v meste Holíč
13. VZN o organizácii miestneho referenda
14. C.K. Holíčske centrum - informatívna správa za rok 2017
15. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly za obdobie január až marec 2018
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
17. Návrh na určenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov do orgánov
samosprávy mesta Holíč na volebné obdobie 2018 - 2022
18. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné volebné
obdobie 2018 – 2022
19. Návrh na udelenie ocenení 2018
20. Žiadosť o NFP na projekt „ Ausblick mit Weitblick"
21. Majetkové prevody
21/1.Zámer predaja stavebného pozemku ul. M.R. Štefánika v k.ú. Holíč a
stanovenie súťažných podmienok OVS
21/2.Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemkoch pod bytovým
domom s.č.1447 ul. Mirka Nešpora k. ú. Holíč
21/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Vrádištská k.ú. Holíč
21/4.Zmluvný prevod nebytového priestoru v budove zdravotného strediska
k.ú. Holíč
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor
13