Vykonanie deratizácie

InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
n a r i a ď u j e
vykonanie deratizácie


objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb na území mesta Holíč v termíne
od 09.04.2018 do 15.05.2018
Fyzické a právnické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, v bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín a poživatín, v skladoch ďalších komodít a na skládkach komunálneho odpadu.
Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov a pri chovoch hospodárskych zvierat.
Realizácia deratizácie musí byť vykonaná prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami určenými na tento účel.
Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
Vykonanie deratizácie preukážu fyzické a právnické osoby potvrdením, ktoré zašlú na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia č. 557, 905 01 Senica. Potvrdenie vydá firma, ktorá deratizáciu vykonala.
V prípade, že deratizáciu vykonajú podnikatelia svojpomocne, predložia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici čestné prehlásenie doložené pokladničným blokom z predajne s uvedeným názvom prípravku, ktorý bol na deratizáciu použitý do 14 dní od vykonania deratizácie.
Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel. Škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – napr. salmonelózy, leptospirózy a pod.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Holíč.

V Holíči dňa :

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta Holíč


13