Mesto Holíč má osvetlených päť priechodov pre chodcov

Prechod pre chodcovMesto Holíč v roku 2017 predložilo na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč". S uvedeným projektom bolo mesto Holíč úspešné a v mesiaci november mu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 18 160 €. Hlavným cieľom uvedeného projektu bolo prispieť k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie, prostredníctvom osvetlenia plochy vodorovného značenia existujúcich 5 priechodov pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste Holíč. Vybrané priechody pre chodcov sú každodenne zaťažené hustotou dopravy a koncentráciou obyvateľstva. Jedná sa o nasledovné priechody:
1. ulica Bratislavská - Námestie mieru
2. ulica Bernolákova - pri Kostole sv. Martina
3. ulica Bernolákova - pri Strednej odbornej škole J. Čabelku
4. ulica Sasinkova - pri autobusovej stanici
5. ulica Sasinkova - pri kruhovom objazde.

Práce spojené s realizáciou projektu boli úspešne dokončené koncom marca 2018. V tomto roku sa mesto znova zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR a žiada dotáciu na osvetlenie ďalších 5 priechodov pre chodcov nachádzajúcich sa na uliciach Kátovská, Bratislavská a Moyzesova.
„Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky" a spolufinancovaný z vlastných zdrojov Mesta Holíč.

odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

transparent        logominv



13