slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY I. polrok 2018

InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jarného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci apríl 2018 nasledovne:

Dňa 09.04.2018 /pondelok/
ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
Rodinné domky,

Dňa 10.04.2018 /utorok/
ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

dňa 11.04.2018 /streda/
ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná


dňa 12.04.2018 /štvrtok/
ulica: Sasinkova, Moyzesova, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Sv. Anny, Zámocká, Bažantnica, Školská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Pod Hrebeňom, Pod sýpkou, Ulica Márie Terézie.

Konáre je potrebné vyložiť večer pred stanoveným dňom zvozu, alebo ráno pred 7:00 hod. v deň zvozu, nakoľko zvozové auto ide po každej ulici len jedenkrát. Konáre je treba prichystať a zviazať do primeraných otiepok z dôvodu zabezpečenia ich lepšej manipulácie. Objem vyložených haluzí na rodinný dom môže byť cca 1 m³, nakoľko daný zvoz haluzí je určený len pre jarné orezy z Vašich záhradok. Nahromadené voľné kopy konárov, nenakrátené celé konáre a neprimerané množstvá nebudú odvezené !

Občanov, ktorí majú možnosť doma podrtiť takýto odpad, žiadame o využitie tejto možnosti a zhodnotenia bioodpadu v domácom kompostovisku alebo vo svojej záhradke. Pripomíname občanom, že môžu počas celého kalendárneho roka uložiť konáre z príležitostných väčších vykonaných orezov uložiť na Zbernom dvore odpadov na Svätojánskej ul.

Žiadame občanov o striktné dodržanie stanovenej úpravy konárov, termínov zvozu ako aj primeraného množstva vyložených haluzí, v opačnom prípade bude toto konanie považované za nelegálne uloženie odpadu a bude uložená bloková pokuta za založenie čiernej skládky v zmysle VZN č. 54 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území Mesta Holíč.

Mesto Holíč, Oddelenie výstavby a životného prostredia
13