Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2018 poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2018. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.
V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2018" bude prístupne od apríla 2018 tu.
13