Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 31.05.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 31.05.2020

 Mesto Holíč oznamuje, že od pondelka 25.5.2020 sa úradné hodiny Mestského úradu aj Mestskej knižnice vracajú do štandardného režimu - ich presný rozpis nájdete tu


Mestské zastupiteľstvo - 1.3.2018 o 14.00 hod.

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 01.03.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie XIV. – XVI. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k XIV. – XVI. zmene rozpočtu r. 2017
6. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2017
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2017
8. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

9. Návrh I. zmeny rozpočtu r. 2018
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu I. zmeny rozpočtu r. 2018
11. Správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2017
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2017
13. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Holíči za rok 2017
14. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2017
15. Správa Centra voľného času v Holíči Príležitostná záujmová činnosť CVČ – Táborové
aktivity
16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v šk. roku
2016/2017 a organizácia školského roka 2017/2018 v školách a školských
zariadeniach v meste Holíč
17. Správa o úspore elektrickej energie po Modernizácii verejného osvetlenia
v Holíči
18. Správa o projektoch „Čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a iných dotácií za roky
2015 – 2017 "
19. Žiadosti o NFP
19/1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v meste Holíč, so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu
19/2. Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova
19/3. Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne
19/4. Modrotlač - obnova tradícií v cezhraničnom regióne
19/5. Ausblick und Weitlick
19/6.Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč - 2.etapa
19/7.Vybudovanie cyklodopravnej trasy Holíč–Kátov -Vrádište – Skalica – I. etapa
20. Majetkové prevody
20/1.Informatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v r. 2017
20/2.Porovnanie stavu hmotného a nehmotného majetku prírastky- úbytky
v r. 2017
20/3.Vyhodnotenie OVS č. 34
20/4.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova k.ú.
Holíč
20/5.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým
domom ul. Kollárova 1690 v k. ú. Holíč
20/6. Prevod bytu č. 33 v bytovom dome s.č. 1678, SNP 20, Holíč
20/7. Zámer výstavby a kúpy nájomných bytov na ul. Hollého v Holíči
21. Rôzne
21/1. Stanovisko hlavnej kontrolórky
21/2. Informácia o plnení úloh vo veci ďalšieho postupu pri obstarávaní
verejnoprospešných služieb
21/3. Prísediaci u Okresného súdu Skalica
22. Diskusia
23. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka
 • IMG-20200427-upr.WA0001Každoročne v poslednú aprílovú nedeľu sa slávi medzinárodný deň družobných miest v súlade s uznesením Celosvetovej federácie družobných miest, ktorá bola založená v roku 1957. Tento deň symbolizuje partnerské vzťahy, solidaritu a spoluprácu. Oslavy tohto dňa prispievajú k spoznávaniu života, kultúry a dejín iných miest a národov, podporujú vytváranie ešte pevnejších priateľských vzťahov medzi nimi.
  Pri tejto príležitosti sa 24. apríla uskutočnila medzinárodná videokonferencia medi niektorými slovenskými a ruskými mestami, ktorú zorganizovala riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry (RCNK) v  Bratislave Inna Kuznecová. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia Mesta Holíč, aj predstavitelia partnerského mesta Malojaroslavec.
  Po vrelom privítaní riaditeľkou RCNK účastníci sa dozvedeli o novinkách v priemyselnom centre Moskovského kraja RF v meste Dubna. Porozprávali o vzájomnej spolupráci, zaspomínali na jej začiatky, predstavili svoje plány. Jednou z tém rozhovoru bolo aj 75. výročie oslobodenia Európy od fašizmu. Prebrali súčasnú situáciu pandémie koronavírusu v obidvoch krajinách. Vyjadrili nádej na zlepšenie situácie, pokračovanie spolupráce a budúce osobné stretnutia.

  Online videokonferencia družobných miest
13