Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Mestské zastupiteľstvo - 1.3.2018 o 14.00 hod.

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 01.03.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie XIV. – XVI. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k XIV. – XVI. zmene rozpočtu r. 2017
6. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2017
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Holíč za rok 2017
8. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

9. Návrh I. zmeny rozpočtu r. 2018
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu I. zmeny rozpočtu r. 2018
11. Správa o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2017
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2017
13. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Holíči za rok 2017
14. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2017
15. Správa Centra voľného času v Holíči Príležitostná záujmová činnosť CVČ – Táborové
aktivity
16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v šk. roku
2016/2017 a organizácia školského roka 2017/2018 v školách a školských
zariadeniach v meste Holíč
17. Správa o úspore elektrickej energie po Modernizácii verejného osvetlenia
v Holíči
18. Správa o projektoch „Čerpanie finančných prostriedkov z EÚ a iných dotácií za roky
2015 – 2017 "
19. Žiadosti o NFP
19/1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v meste Holíč, so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu
19/2. Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova
19/3. Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne
19/4. Modrotlač - obnova tradícií v cezhraničnom regióne
19/5. Ausblick und Weitlick
19/6.Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč - 2.etapa
19/7.Vybudovanie cyklodopravnej trasy Holíč–Kátov -Vrádište – Skalica – I. etapa
20. Majetkové prevody
20/1.Informatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v r. 2017
20/2.Porovnanie stavu hmotného a nehmotného majetku prírastky- úbytky
v r. 2017
20/3.Vyhodnotenie OVS č. 34
20/4.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova k.ú.
Holíč
20/5.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým
domom ul. Kollárova 1690 v k. ú. Holíč
20/6. Prevod bytu č. 33 v bytovom dome s.č. 1678, SNP 20, Holíč
20/7. Zámer výstavby a kúpy nájomných bytov na ul. Hollého v Holíči
21. Rôzne
21/1. Stanovisko hlavnej kontrolórky
21/2. Informácia o plnení úloh vo veci ďalšieho postupu pri obstarávaní
verejnoprospešných služieb
21/3. Prísediaci u Okresného súdu Skalica
22. Diskusia
23. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia
13