Prísediaci u súdu

InfoV zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a skončenia volebného obdobia prísediacich je potrebné do 31.3.2018 zvoliť nových prísediacich u Okresného súdu Skalica.
Prísediaci u súdu tvorí súčasť súdneho senátu v trestnom konaní.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.


Prísediaci v obvode príslušného súdu sú volení mestským zastupiteľstvom na obdobie štyroch rokov z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. Prísediacich navrhuje primátor mesta. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 20.2.2018 na Mestskom úrade Holíč, Bratislavská 5, alebo na č. tel. 034 321 05 30.
13