Štatistický úrad SR

InfoŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v našom meste
v termíne od 1. februára do 30. apríla 2018.

V tomto období bude vybrané domácnosti navštevovať pracovník poverený funkciou opytovateľa a preukáže sa osobitným poverením.

Oslovené domácnosti sú podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike povinné poskytnúť požadované údaje.

Všetky zistené informácie a názory budú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
13