slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Štatistický úrad SR

InfoŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v našom meste
v termíne od 1. februára do 30. apríla 2018.

V tomto období bude vybrané domácnosti navštevovať pracovník poverený funkciou opytovateľa a preukáže sa osobitným poverením.

Oslovené domácnosti sú podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike povinné poskytnúť požadované údaje.

Všetky zistené informácie a názory budú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
13