SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Oznámenie MZZO pre FO a PO podnikajúce v meste Holíč

InfoV zmysle VZN č. 104 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, týmto upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na povinnosť do 15.2. príslušného roka oznámiť množstvo a typ paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok.
Údaje je potrebné vyplniť na formulári , ktorý je súčasťou spomínaného VZN-ka.
Výška poplatku sa vyrubuje nasledovne:

1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 663,87 eura úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných látok, alebo podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
2) Výška poplatku prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia na spaľovanie palív s príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje nasledovne:
a) tuhé palivo
- od 0 - do 2,5 t......................................................33,20 eur
- od 2,5 t - do 5 t................................................... 66,40 eur
- od 5 t - do 8 t.....................................................332,00 eur
- nad 8 t ...............................................................663,87 eur,
b) zemný plyn
- od 15.000 m3 - do 30.000m3 ............................... 16,60 eur
- od 30.000 m3 - do 45.000m3 ..............................33,20 eur,
c) drevo (bez ohľadu na množstvo) ...................... 33,20 eur,
d) v ostatných prípadoch použitého paliva sa výška poplatku určuje paušálnou sumou 166 eur.
3) Od poplatkov sú oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia po dobu 3 rokov, ak na jeho zariadení došlo k prechodu z dreva, hnedého uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja alebo nafty na zemný plyn.
4) Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnickým osobám, fyzickým osobám oprávnených na podnikanie), ktoré nemajú možnosť napojenia sa na ušľachtilé vykurovacie médium (plyn, elektrina) stanovuje za znečisťovanie ovzdušia paušálny poplatok 66,40 eur bez ohľadu na množstvo spotrebovaného paliva ročne.
5) Poplatky sú príjmom rozpočtu mesta a sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení poplatku.
Oddelenie výstavby a ŽP
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
 • titulka decemV týchto dňoch slávia významné životné jubileá aj dvaja naši holíčski spoluobčania. Pán Oto Kroupa sa dožíva 96. narodenín a pani Anna Englerová sa stala čerstvou deväťdesiatničkou. V predvečer Štedrého dňa prišiel oslávencom poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. S gratuláciou a malým darčekom sa pripojila Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
  Obidvom jubilantom zaželajme, aby sa naďalej tešili z každodenného života na zaslúženom odpočinku, v zdraví a radosti v kruhu najbližších.

  Blahopriania decembrovým jubilantom
13