Oznámenie MZZO pre FO a PO podnikajúce v meste Holíč

InfoV zmysle VZN č. 104 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, týmto upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na povinnosť do 15.2. príslušného roka oznámiť množstvo a typ paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok.
Údaje je potrebné vyplniť na formulári , ktorý je súčasťou spomínaného VZN-ka.
Výška poplatku sa vyrubuje nasledovne:

1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 663,87 eura úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných látok, alebo podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
2) Výška poplatku prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia na spaľovanie palív s príkonom nižším ako 0,3 MW sa stanovuje nasledovne:
a) tuhé palivo
- od 0 - do 2,5 t......................................................33,20 eur
- od 2,5 t - do 5 t................................................... 66,40 eur
- od 5 t - do 8 t.....................................................332,00 eur
- nad 8 t ...............................................................663,87 eur,
b) zemný plyn
- od 15.000 m3 - do 30.000m3 ............................... 16,60 eur
- od 30.000 m3 - do 45.000m3 ..............................33,20 eur,
c) drevo (bez ohľadu na množstvo) ...................... 33,20 eur,
d) v ostatných prípadoch použitého paliva sa výška poplatku určuje paušálnou sumou 166 eur.
3) Od poplatkov sú oslobodení prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia po dobu 3 rokov, ak na jeho zariadení došlo k prechodu z dreva, hnedého uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja alebo nafty na zemný plyn.
4) Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnickým osobám, fyzickým osobám oprávnených na podnikanie), ktoré nemajú možnosť napojenia sa na ušľachtilé vykurovacie médium (plyn, elektrina) stanovuje za znečisťovanie ovzdušia paušálny poplatok 66,40 eur bez ohľadu na množstvo spotrebovaného paliva ročne.
5) Poplatky sú príjmom rozpočtu mesta a sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení poplatku.
Oddelenie výstavby a ŽP
13