Pozvánka na MsZ 22.12.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 22.12.2017 t. j. v piatok o 10,30 hod.
v obradnej siemi MsÚ Holíč, Bratislavská ul.(vo dvore).

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie rozhodnutí vydaných ÚVO
3. Návrh na XIII. zmenu rozpočtu r. 2017
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k XIII. zmene rozpočtu r. 2017
5. Diskusia
6. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia
13