Zasadnutie MsZ - 7.12.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 07.12.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie X. – XI. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k X. – XI. zmene rozpočtu r. 2017
6. Návrh XII. zmeny rozpočtu r. 2017
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu XII. zmeny rozpočtu r. 2017
8. Návrh na prijatie kontokorentného úveru
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie kontokorentného úveru
10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na žiaka pre rok 2018
11. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
12. Návrh rozpočtu Mesta Holíč na r. 2018-2020
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Holíč na r. 2018-2020
14. Protest prokurátora a Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
15. Protest prokurátora a Návrh VZN o podmienkach trvalého parkovania osobných
motorových vozidiel na území Mesta Holíč
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
17. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie september až november
2017
18. Právna analýza vo veci skládky „Cunín"
19. Žiadosť o NFP
20. Zmena Organizačnej štruktúry
21. Majetkové prevody
21/1. Vyhodnotenie OVS č.33 a zmluvný prevod nehnuteľnosti
21/2. OVS k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci na výstavbu garáží Ul. M. Terézie, k.ú.
Holíč
21/3. Zmluvný prevod rodinného domu s pozemkami na ul. Hurbanova , k.ú. Holíč
21/4. Zmluvný prevod nebytového priestoru v zdravotnom stredisku Holíč
21/5. Zmluvný prevod pozemkov na ul. Vrádištská k.ú. Holíč
21/6. Zmluvný prevod pozemku pod garážou ul. Veterná k.ú. Holíč
21/7. Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova k.ú. Holíč
21/8. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v rodinnom dome
a pozemkoch na ul. Kátovská , k.ú. Holíč
21/9. Nájom pozemkov pre Slovenský rybársky zväz MO Holíč
21/10.Zámena pozemkov v k. ú. Holíč
21/11.Zoznam nájmov uskutočnených primátorom

22.Rôzne - Aktualizácia uznesenia
23.Diskusia
24.Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia


13