FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

MsZ - 28.9.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 28.09.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2016
5. Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu k 30.06.2017

6. Návrh IX. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2017
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IX. zmeny rozpočtu r. 2017
8. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až august 2017
9. Vykrytie straty a zníženie základného imania spoločnosti SMM Holíč, s.r.o.
10. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 35
o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta
11. Majetkové prevody
11/1. Zmluvný prevod pozemku ul. Vrádištská k.ú. Holíč
11/2. Zmluvný prevod pozemku pod schodiskom Nám. Sv. Martina k.ú. Holíč
11/3. Zmluvný prevod pozemku pod rodinným domom ul. Hollého k.ú. Holíč
11/4. Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova k.ú. Holíč
11/5. Zmluvný prevod účelovej komunikácie a parkoviska ul. Kollárova k.ú. Holíč
11/6. Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým
domom ul. Kollárova s.č. 1689 v k. ú. Holíč
11/7. Zmluvný prevod pozemku pod bytovým domom súp.č. 1028 a pozemku
priľahlého ul. Jesenského k.ú. Holíč
11/8. Zámer predaja stavebného pozemku ul. Bratislavská k.ú. Holíč a
stanovenie podmienok OVS
11/9. Zrušenie vecného bremena
11/10. Zriadenie vecného bremena
11/11. Schválenie prevodov bytov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor


pdfDokumentácia
13