FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON"

BVS logoBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje
„GENERÁLNY PARDON"
na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu,
majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať
svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim
uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku
(zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a
účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej
služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd" (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd
z povrchového odtoku" (zrážky), prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie
z iných/ vlastných zdrojov.

Postup pri uplatnení generálneho pardonu:
• producent doručí osobne, resp. zašle poštou na adresu BVS (Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29), v termíne
od 20. júna do 31. augusta 2017, vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre
uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci
generálneho pardonu", ktoré sa nachádza na zadnej strane tohto oznámenia a na
internetovej stránke www.bvsas.sk v sekcii Formuláre na stiahnutie;
• na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na
podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
Generálny pardon nebudeme môcť uplatniť, ak:
• bude vyplnené tlačivo doručené BVS po 31. auguste 2017;
• producent nedoručí BVS podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri 2017;
• je u producenta odpadových vôd potvrdený neoprávnený odber pitnej vody z verejného
vodovodu;
• BVS u producenta už identifikovala neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd;
• medzi producentom a BVS už existuje súdny spor.
V prípade preukázania neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
po skončení generálneho pardonu si BVS bude od neoprávnených producentov uplatňovať
náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške
300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR.


pdfPODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu
13