slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

MsZ 25.7.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 25.07.2017 t. j. v utorok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. - VIII. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. - VIII. zmene rozpočtu r. 2017
6. Žiadosti o NFP
7. Zverenie majetku Mesta Holíč do správy I. ZŠ Bernolákova
Holíč
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
13