FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

POĎAKOVANIE

InfoTouto cestou by sme chceli poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť a prejavy sústrasti na spomienkovej rozlúčke s naším drahým zosnulým Vladimírom Štrbom.
Ich spomienky a prejavy spolupatričnosti nám pomáhali zmierniť náš hlboký žiaľ a bolesť.
Osobitne chceme poďakovať p. primátorovi Zdenkovi Čambalovi a pracovníkom MsÚ Holíč, ktorí nám od samého začiatku poskytovali veľkú pomoc a podporu.
Zo srdca ďakujeme aj všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku na pomoc šerpom a ich rodinám.

Smútiaca rodina Štrbová
13