slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

POĎAKOVANIE

InfoTouto cestou by sme chceli poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť a prejavy sústrasti na spomienkovej rozlúčke s naším drahým zosnulým Vladimírom Štrbom.
Ich spomienky a prejavy spolupatričnosti nám pomáhali zmierniť náš hlboký žiaľ a bolesť.
Osobitne chceme poďakovať p. primátorovi Zdenkovi Čambalovi a pracovníkom MsÚ Holíč, ktorí nám od samého začiatku poskytovali veľkú pomoc a podporu.
Zo srdca ďakujeme aj všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku na pomoc šerpom a ich rodinám.

Smútiaca rodina Štrbová
13