POĎAKOVANIE

InfoTouto cestou by sme chceli poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť a prejavy sústrasti na spomienkovej rozlúčke s naším drahým zosnulým Vladimírom Štrbom.
Ich spomienky a prejavy spolupatričnosti nám pomáhali zmierniť náš hlboký žiaľ a bolesť.
Osobitne chceme poďakovať p. primátorovi Zdenkovi Čambalovi a pracovníkom MsÚ Holíč, ktorí nám od samého začiatku poskytovali veľkú pomoc a podporu.
Zo srdca ďakujeme aj všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku na pomoc šerpom a ich rodinám.

Smútiaca rodina Štrbová
13