slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

MsZ - 8.6.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 08.06.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2017

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2017
6. Návrh na refinancovanie úverov vedených v Prima banke Slovensko, a.s.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na refinancovanie úverov vedených v Prima
banke Slovensko, a.s.
8. Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2017
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IV. zmeny rozpočtu r. 2017
10. Dodatok č. 4 k VZN mesta Holíč č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč
11. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 84 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
13. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za obdobie január – máj 2017
14. Výročná správa SMM Holíč, s.r.o. za rok 2016
15. C.K. Holíčske centrum – informatívna správa
16. Športové centrá pre deti a mládež – správa o projekte
17. Návrhy na udelenie ocenení
18. Žiadosti o NFP
A. Žiadosť o NFP na projekt „ Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební
a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova"
B. Žiadosť o NFP na projekt „Zlepšením technického stavu odbornej učebne a školskej knižnice
prispejeme k rozšíreniu znalostí a vedomostí žiakov základnej školy"
C. Žiadosť o NFP na projekt „ Regenerácia vnútrobloku sídliska Mirka Nešpora s uplatnením
princípov tvorby a ochrany zelene
D. Žiadosť o dotáciu na projekt „Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč"
19. Projektový zámer „Vybudovanie cyklodopravnej trasy Holíč – Kátov- Vrádište – Skalica "
20. Zmluva o spolupráci s mestom Malojaroslavec
21. Majetkové prevody
21/1. Vyhodnotenie OVS č. 32 a zmluvné prevody nehnuteľností
21/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemku pod bytovým
domom ul. Pri kaštieli s.č.1475 v k. ú. Holíč
21/3. Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovým domom
ul. M. Nešpora s.č.1447 k. ú. Holíč
21/4. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemku pod bytovým domom
ul. SNP s.č.1677 v k. ú. Holíč
21/5. Zmluvný prevod pozemkov v ZO Kamenice k.ú. Holíč
21/6. Zmluvný prevod pozemku ul. Moyzesova k. ú. Holíč
21/7. Nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Holíč
21/8. Zriadenie vecného bremena v lokalite Betlehém
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta


pdfPodklady na zasadnutie
13