slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Zasadnutie MsZ - 23.3.2017

InfoPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 23.03.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Záverečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2016
6. Výročná správa Mesta Holíč za rok 2016
7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

8. Návrh II. zmeny rozpočtu r. 2017
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu II. zmeny rozpočtu r. 2017
10. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.
11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016
12. Dodatok č. 1 k VZN mesta Holíč č. 100 o nakladaní s KO a DSO
13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok –
Koniareň"
14. Žiadosť o NFP na projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky"
15. Žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly v meste Holíč
16. Nájom pozemku pre výstavbu športovej haly
17. Určenie výšky nájmu v 33 bytových jednotkách v bytovom dome na Ul. Márie Terézie
s.č. 3369
18. Správa odpadového hospodárstva za rok 2016
19. Správa o činnosti Mestskej polície Holíč za rok 2016
20. Správa o činnosti Mestskej knižnice Holíč za rok 2016
21. Správa o činnosti DHZ Holíč za rok 2016
22. Oboznámenie sa s výsledkom kontroly Ochrany osobných údajov v informačných
systémoch a prijatie opatrení - informatívna správa
23. Majetkové prevody
23/1. Informatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v roku 2016
23/2. Porovnanie stavu hmotného a nehmotného majetku prírastky - úbytky v r. 2016
23/3. Zmluvný prevod pozemku na ul. Veterná v k. ú. Holíč
23/4. Zámena nehnuteľností na ul. Moyzesova a ul. Bernolákova v k. ú. Holíč
23/5. Zámena pozemkov Ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč
23/6. Aktualizácia uznesení z 1.12.2016 zmluvný prevod pozemkov a cesty -
prepoj Ul. Márie Terézie - Kopčanská k. ú. Holíč
23/7. Zámer predaja stavebného pozemku ul. Bratislavská v k.ú. Holíč a stanovenie
súťažných podmienok

23/8. Zámer predaja bytu č. 33 v BD Pri kaštieli s.č. 1473/21 v k.ú. Holíč
a stanovenie súťažných podmienok
23/9. Kúpa nehnuteľností ul. Hurbanova v k.ú. Holíč
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
13