Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY I. polrok 2017

InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jarného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci marec 2017 nasledovne:

Dňa 27.03.2017 /pondelok/
ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
Rodinné domky,

dňa 28.03.2017 /utorok/
ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

dňa 29.03.2017 /streda/
ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná


dňa 30.03.2017 /štvrtok/
ulica: Sasinkova, Moyzesova, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Sv. Anny, Zámocká, Bažantnica, Školská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Pod Hrebeňom, Pod sýpkou, Ulica Márie Terézie.

Konáre je potrebné vyložiť večer pred stanoveným dňom zvozu, alebo ráno pred 7:30 hod. v deň zvozu, nakoľko zvozové auto ide po každej ulici len jedenkrát. Konáre je treba prichystať a zviazať do primeraných otiepok z dôvodu zabezpečenia ich lepšej manipulácie. Objem vyložených haluzí na rodinný dom môže byť cca 1 m³, nakoľko daný zvoz haluzí je určený len pre jarné orezy z Vašich záhradok. Nahromadené voľné kopy konárov, nenakrátené celé konáre a neprimerané množstvá nebudú odvezené !

Občanov, ktorí majú možnosť doma podrtiť takýto odpad, žiadame o využitie tejto možnosti a zhodnotenia bioodpadu v domácom kompostovisku alebo vo svojej záhradke. Pripomíname občanom, že môžu počas celého kalendárneho roka uložiť konáre z príležitostných väčších vykonaných orezov uložiť na Zbernom dvore odpadov na Svätojánskej ul.

Žiadame občanov o striktné dodržanie stanovenej úpravy konárov, termínov zvozu ako aj primeraného množstva vyložených haluzí, v opačnom prípade bude toto konanie považované za nelegálne uloženie odpadu a bude uložená bloková pokuta za založenie čiernej skládky v zmysle VZN č. 54 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území Mesta Holíč.

Mesto Holíč, Oddelenie výstavby a životného prostredia
13