Záujemcom o dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Holíč vyzýva právnické osoby, ktorých je zakladateľom, právnické a fyzické osoby podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Holíč na rok 2007 v zmysle VZN mesta Holíč č. 35/2006. Žiadosť je potrebné predložiť písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 VZN na podateľňu Mestského úradu v Holíči. Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke mesta www.holic.sk  - Úradné dokumenty alebo na podateľni Mestského úradu v Holíči.

13