Zaplatili ste za psa či parkovanie ?

Finančné oddelenie MsÚ v Holíči pripomína občanom, že v zmysle VZN mesta Holíč č. 40/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO je splatná do 31. januára 2007 miestna daň za psa  a miestna daň za užívanie verejného priestranstva ( napr. trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste ). 

Sadzba dane za psa chovaného v :

bytovom dome je 1 000,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

rodinnom dome je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

objektoch právnických osôb v meste je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok. 

Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste je 0,50 Sk za každý m2 a každý aj začatý deň ( t.j. 1 001,- Sk za rok ).

Ostatné sadzby sú uvedené v predmetnom VZN mesta Holíč. Miestne dane je možné uhradiť v prospech účtu mesta Holíč alebo v hotovosti do centrálnej pokladne mestského úradu ( vo dvore MsÚ ).  

13