Ustanovili novú samosprávu mesta Holíč

V holíčskom dome kultúry sa v utorok 2.januára uskutočnilo ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal odstupujúci primátor Ing.Vladimír Horák.
Sample Image

Do posledného miesta zaplnená veľká sála domu kultúry bola svedkom prvého zasadnutia novozvoleného poslaneckého zboru, ktoré svojou účasťou prišlo podporiť aj viacero hostí. Slávnostného podujatia sa okrem iných zúčastnil predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš, poslankyňa Národnej rady za stranu Smer-SD Bc.Renáta Zmajkovičová, predseda Obvodného úradu Senica JUDr. Jaroslav Riha, primátor mesta Senica RNDr. Ľubomír Parízek, primátori a starostovia resp. zástupcovia miest a obcí okresu Skalica a ďalší hostia. 

V úvode predsedníčka Miestnej volebnej komisie Eva Hrnčiríková predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Holíč na funkcie poslancov Mestského zastupiteľstva a o výsledku voľby primátora mesta, ktorým sa s počtom 1300 získaných hlasov stal Zdenko Čambal. Ten sa oficiálne ujal funkcie zložením zákonom predpísaného sľubu.

Novozvolenému primátorovi po slávnostnom podpise odovzdal insígnie jeho predchodca Vladimír Horák, ktorý mu zároveň poprial veľa úspechov na tomto poste.
Po Zdenkovi Čambalovi, po prečítaní celého znenia najstarším zo zvolených členov poslaneckého zboru Viliamom Bystrickým, postupne zložili zákonom predpísaný sľub aj všetci pätnásti prítomní novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva, ktorými sa stali: Ing. Igor Bartošík, Ing. Milan Bocko, Mgr. Viliam Bystrický, Rastislav Caletka, Jarmila Duffková, Ing. Marián Honza,CSc., Ing. Roman Hrnčirík, Beáta Ivanová, Ing. Nataša Londarevová, MUDr. Milan Nagy, Mgr. Marta Pavlačková, Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Renáta Studeničová, Peter Štermenský, Ing.J ozef Vlčej a Mgr. Jana Zethyová. Posledne menovaná, ktorá sa zasadania nemohla zúčastniť, zloží sľub na nasledujúcom rokovaní zastupiteľstva.

Po tomto slávnostnom akte si prítomní vypočuli príhovor primátora Zdenka Čambala, v ktorom okrem iného zdôraznil dôležitosť spoločnej práce pre rozvoj Holíča, vyzval občanov k k hrdosti na svoje mesto s presvedčením, že Holíč to potrebuje, že si to i zaslúži.
Po voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie prišla na rad voľba zástupcu primátora. Svoj návrh obsadiť túto funkciu osobou Rastislava Caletku zdôvodnil Zdenko Čambal tým, že menovaný má skúsenosti z doterajšieho štvorročného pôsobenia ako člen Mestskej rady i predseda komisie finančnej a podnikateľskej činnosti a jeho práca bola prínosom pre mestské zastupiteľstvo i mesto Holíč. Na základe hlasovania všetkých 15 prítomných poslancov rozhodlo o tom, že novým zástupcom primátora sa stal Rastislav Caletka.

V ďalšom bode mestské zastupiteľstvo potrebnou nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov jednomyseľne schválilo návrh predložený primátorom mesta na obsadenie členov Mestskej rady. Na základe hlasovania sa členmi Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve v Holíči stali: Ing.Milan Bocko, Rastislav Caletka, Ing.Roman Hrnčiríka, Ing.Nataša Londarevová a Ing.Jozef Vlčej.

Poslanci v ďalšom zrušili v článku 20 odsek 4 VZN - Štatút mesta Holíč, názvy komisií mestského zastupiteľstva a zriadili 7 komisií. Uznesením č.7/2007 jednomyseľne zvolili ich jednotlivých predsedov a podpredsedov.
Komisia finančná a podnikateľskej činnosti 
predseda: Ing. Nataša Londarevová, podpredseda: Ing. Roman Hrnčirík
Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia
predseda: Ing. Jozef Vlčej, podpredseda: Ing. Igor Bartošík
Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na  činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ
predseda: Peter Štermenský, podpredseda: Ing. Roman Hrnčirík
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
predseda: Ing. Marián Honza, CSc.,  členovia: Rastislav Caletka, MUDr. Milan Nagy
Komisia  školstva, kultúry a športu
predseda: Mgr. Marta Pavlačková, podpredseda: Mgr. Renáta Studeničová
Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová
predseda: Beáta Ivanová, podpredseda: Jarmila Duffková
Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
predseda: Rastislav Caletka, podpredseda: Ing. Milan Bocko

Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi MsÚ predložiť návrhy členov do komisií a na nasledujúcom MsZ schváliť.
V ďalšom poslanci uznesením č. 8/2007 na základe zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov § 3 a 4 jednomyseľne schválili plat primátorovi mesta vo výške násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného  hospodárstva SR v roku 2005, t.j. 17 274,- Sk násobený koeficientom 2,81 podľa počtu obyvateľov od 10 do 20 tisíc, zaokrúhlený smerom nahor na celých 100,- Sk.
Zároveň schválili výšku mesačného platu primátora mesta  zvýšeného podľa §4 ods. 2 na 1,5-násobok platu primátora mesta  podľa zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 2.1.2007.
Okrem jedného, ktorý sa zdržal hlasovania prítomní poslanci schválili mesačný plat zástupcu primátora mesta Holíč vo výške 70% z celkového mesačného príjmu primátora mesta s účinnosťou od 2.1.2007.

Mestské zastupiteľstvo ďalej jednomyseľne schválilo sobášiacich, ktorými sa stali Rastislav Caletka, Mgr.Renáta Studeničová a Mgr. Marta Pavlačková.
Za dni pre uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Holíči stanovilo stredu a sobotu a za sobášnu miestnosť obradnú sieň Mestského úradu Holíč, Bratislavská č. 5.
Mestské zastupiteľstvo tiež odporučilo primátorovi mesta posúdiť potrebu aktualizácie základných organizačných noriem mesta a v prípade potreby predložiť návrh na ich doplnenie alebo zmenu, či už ide o Štatút mesta, Organizačný poriadok  MsÚ, rokovacie poriadky a ďalšie.

V následnej diskusii zazneli dva príspevky, v ktorých dvaja z prítomných hostí Tibor Mikuš a Renáta Zmajkovičová okrem iného popriali novozvolenému primátorovi i mestskému zastupiteľstvu veľa úspechov v ich nadchádzajúcej náročnej práci so želaním, aby bola prospešná mestu i samotným občanom.
Po záverečných slovách vďaky, ktoré odovzdal odchádzajúcemu primátorovi i členom poslaneckého zboru za ich doterajšiu činnosť, po želaní úspešnej práce novému manažmentu mesta i mestskému zastupiteľstvu, Zdenko Čambal pozval prítomných na slávnostný prípitok do malej sály.
Text a foto L.Novák

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo v Holíči sa konalo aj za účasti viacerých hostí.

Sample Image

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie Eva Hrnčiríková predniesla správu o výsledkoch volieb. Sample Image

Vladimír Horák po odovzdaní insígnií poblahoželal novozvolenému primátorovi Zdenkovi Čambalovi.

Sample Image

Zdenko Čambal pri slávnostnom podpise, ktorým potvrdil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
Sample Image

Viliam Bystrický prečítal za všetkých novozvolených poslancov zákonom predpísaný sľub. 

Sample Image

Jedného z poslancov, Rastislava Caletku,  zastupiteľstvo hlasovaním zvolilo za zástupcu primátora mesta.

Sample Image

Marta Pavlačková a Nataša Londarevová patria k šiestim ženám v novom 16-člennom mestskom parlamente.

Sample Image  Sample Image

 V závere oficiálnej časti vystúpil s príhovorom aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. 

Sample Image

13