slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Prísediaci u súdu

InfoV zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a skončenia volebného obdobia prísediacich je potrebné do 31.3.2018 zvoliť nových prísediacich u Okresného súdu Skalica.
Prísediaci u súdu tvorí súčasť súdneho senátu v trestnom konaní.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Čítať ďalej...

MSSČK - 12. február 2018

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa

uskutoční dňa : 12. februára 2018 t.j. v pondelok v Transfúznej stanici v Skalici.
Odchod autobusu : 7.30 hod.
Miesto odchodu : Zdravotné stredisko v Holíči, Domov dôchodcov v Holíči.

Tešíme sa na Vašu účasť, za ktorú Vám vopred ďakujeme a radi privítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018

InfoMesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári, ktorý je prístupný na stránke www.holic.sk v záložke Dokumenty - formuláre, tlačivá – odd. Právne a SM do 31.3.2018 na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Štatistický úrad SR

InfoŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v našom meste
v termíne od 1. februára do 30. apríla 2018.

Čítať ďalej...

BVS oznamuje

BVS logoBVS, a. s., oznamuje obyvateľom a prevádzkam v meste HOLÍČ: Pri kaštieli č.d.-vchod 16 – 26, Pri kaštieli kotolňa-VS č.d. 1454
bude dňa: 6.2.2018 v čase od: 8,00 hod. do: 15,00 hod.
dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
z dôvodu opravy uzlov vodovodu. Dovoľujeme si požiadať odberateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečované. Práce na oprave sa budeme snažiť zrealizovať v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme. Upozorňujeme, že bude odstavená i teplá voda po dobu opravy.

Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333 Ing. Michal Dušanič
vedúci divízie distribúcie vody
13