MsZ 25.7.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 25.07.2017 t. j. v utorok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. - VIII. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. - VIII. zmene rozpočtu r. 2017
6. Žiadosti o NFP
7. Zverenie majetku Mesta Holíč do správy I. ZŠ Bernolákova
Holíč
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Mesto dokončilo obnovu areálu pri Loretánskej kaplnke

Loretanska kaplnkaV minulom roku sa Mesto Holíč zapojilo so svojou žiadosťou do Otvoreného grantového programu 2016, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Nadácia schválila projekt Obnova parku pri Loretánskej kaplnke a pridelila Mestu Holíč finančný príspevok vo výške 3 000 eur. Z týchto peňazí sa do konca minulého roku zrealizovalo položenie novej dlažby, čím sa vytvoril prístupový chodník ku kaplnke.
Z ďalších finančných prostriedkov v objeme takmer 6 tisíc eur, ktorými spoločne prispeli z vlastných zdrojov Mesto Holíč a holíčska Rímsko-katolícka cirkev, sa uskutočnilo vyčistenie parku od náletových drevín a burín, vykonal sa orez stávajúcich stromov, bol upravený terén a vysadená tráva a kríky.

Čítať ďalej...

Zmena termínu rekonštrukcie komunikácie

InfoOznamujeme občanom, že termín realizácie rekonštrukcie komunikácie Pri kaštieli v úseku od štátnej cesty po začiatok Ulice Márie Terézie bol z technických príčin odložený na mesiac júl. Uvedené nám bolo oznámené dňa 27.6.2017 riaditeľstvom Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.
O presnejšom termíne Vás budeme informovať po jeho obdržaní.

Mesto Holíč

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

FireOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Skalica

od 22.06.2017, 13:00 hod. – až do odvolania.

Čítať ďalej...

Holíč a Malojaroslavec sa stali partnermi

titulka partner216. jún sa zapíše ako ďalší významný dátum v novodobej histórii Holíča. V tento deň sa v priestoroch galérie Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo slávnostné podpísanie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Holíč a mestom Malojaroslavec z Ruskej federácie. Za účasti poslancov a predstaviteľov oboch miest dokument podpísali primátor Holíča Zdenko Čambal a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Malojaroslavec Natália Jevgenievna Jačnik.

Čítať ďalej...

13