Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018

InfoV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2018.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

Čítať ďalej...

MSSČK

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 6. novembra 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 12. februára 2018, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Ján Staňka, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Jana Ružičková, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Ivan Kovaľčík, Dávid Šrom, Richard Bimka, Eva Nečasová, Peter Čermák, Silvester Štepánik, Marián Kollár, Matúš Kollár, Lukáš Kollár, Pavol Šustek, Peter Gregor, Ľubomír Chrenka, Tomáš Polák, Peter Solárik, Ondrej Wojčík, Ivan Sebeš, Peter Irša Mgr., Andrej Juriga, Zuzana Pretoryová, Martin Karas, Patrik Schultz, Alojz Kujan, Dávid Sprušanský, Miloš Podmajerský, Bruno Jaborník, Ladislav Kondek Mgr., Aleš Vymyslický, Martin Kadlic, Michaela Dvorská, Miroslava Pekárová, Adam Hlúpik, Ladislav Okenica, Vladimír Surový, Ladislav Roubínek, Pavol Straka, Juraj Paták

Nová cestná komunikácia na ulici Márie Terézie

titulka MT cestaMotoristom začala v Holíči slúžiť nová cestná komunikácia. 2. novembra oficiálne otvorili úsek spájajúci ulicu Márie Terézie s cestou I. triedy pri výjazde na Kopčany. Symbolickú pásku prestrihli spolu s primátorom Zdenkom Čambalom prednostka Okresného úradu Skalica Viera Kučerová a riaditeľ oblasti juh dodávateľskej spoločnosti Swietelsky-Slovakia s.r.o. Juraj Marko.
Výstavba trvala necelé dva mesiace a vyžiadala si náklady vo výške necelých 508 tisíc eur.
Novovybudovaný úsek v dĺžke takmer 600 metrov odľahčí dopravu v centre mesta pri výjazde na Bratislavskú ulicu a skráti cestu najmä bývajúcim na ulici Márie Terézie.

Čítať ďalej...

13