Mesto ukončilo revitalizáciu hospodárskej budovy III, tzv. južná budova

titulka revitalizaciaukoncenaV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a bol spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy s Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania, bola uzatvorená Zmluva o dielo s firmou EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá na južnej budove realizovala nasledovné práce: spevnenie konštrukcie krovu, výmenu debnenia, latovania a strešnej krytiny, vyhotovenie nových klampiarskych prvkov, bleskozvodu a nových exteriérových omietok, oprava okien vrátane výmeny zasklenia, zreštaurovanie kamenného portálu. V rámci interiérových úprav sa vyhotovili nové sociálne zariadenia, opravy omietok stien a stropov, nové obklady a dlažby, nové rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vyhotovenie novej tlakovej kanalizácie vrátane prečerpávacej stanice. Okrem stavebných prác boli v rámci projektu riešené aj doplnkové aktivity: vypracovanie projektovej dokumentácie, výroba informačnej tabule, stavebný dozor a nákup vnútorného vybavenia priestoru /regály, výstavné panely a figuríny/. Zrealizovaním uvedeného projektu modernizácie a komplexnej rekonštrukcie NKP prišlo k vytvoreniu galerijného a expozičného priestoru, s voľne inštalovanými artefaktmi, ktorý bude prezentovať tradičnú kultúru mesta Holíč.

„Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

Čítať ďalej...

Relaxačné centrum - otvorené od 11.12.2019

titulka saunaOznamujeme občanom mesta Holíč, ale aj širokej verejnosti, že dňa 11. decembra 2019 sa v Holíči na adrese Vrádištská 1280/29 otvára novovybudovaná prevádzka Relaxačného centra - Saunový svet.
Ste srdečne vítaní..

Čítať ďalej...

Chystáte sa na sviatky vyprážať kapra ?......

titulka panvica-prepaleny-olej...tak by sme Vám len chceli pripomenúť, že prepálený kuchynský olej sa dá výborne recyklovať.

Samozrejme každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik na daný zber.
Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

- lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

- opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
- naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov: slnečnicový, repkový, ľanový a pod., ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní BEZ zvyškov jedál a štiav. Prepálená strúhanka nie je vadou v oleji.

Čítať ďalej...

Oznámenie o uzamknutí všetkých kontajnerov na PAPIER, PLASTY, SKLO

titulka uzavretie nadobMesto Holíč v najbližšom období pristúpi k uzamknutiu všetkých kontajnerov na triedený komunálny odpad. V kontajneroch určených len na triedený odpad nachádzame vyhodené celé vrece odpadkov zmesového komunálneho odpadu, textil, rôzne konáre, lístie, stavebný odpad a podobne. A práve toto je hlavným dôvodom ich plošného uzamknutia. V častiach mesta, kde tieto problémy boli obzvlášť vypuklé, boli už kontajnery uzamknuté, no musíme pristúpiť k uzatvoreniu aj tých ostatných.
Zároveň informujeme verejnosť, že za vývoz nádoby, v ktorej sa nachádza len to čo do nej patrí NEPLATÍME VÔBEC, ale za znečistený odpad, ktorý sa stal vlastne zmesovým komunálnym PLATÍME VŠETCI /resp. Mesto Holíč prostredníctvom vyberania poplatkov za vývoz KO/. Stále častejšie znečisťovanie separovaného odpadu bolo jedným z dôvodov zavedenia vrecového systému zberu papiera, plastov a kovov v rodinných domoch. Uzatvorenie kontajnerov na sídliskách nebude urobený bez varovania, nakoľko sme v médiách viackrát upozorňovali na tento nešvár, ktorý bude v krajnom prípade riešený uzamknutím nádob.

Čítať ďalej...

Mestské zastupiteľstvo - 5.12.2019

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

Čítať ďalej...

 • titulka ihriskoV utorok 10. 12. 2019 sme na Ulici Márie Terézie otvorili v poradí už piate multifunkčné ihrisko v Holíči. Nové ihrisko si pozvaní žiaci základných škôl hneď obľúbili a vyskúšali si jeho povrch. Už teraz sa tešia na športové zážitky s kamarátmi, ktoré tu zažijú nielen počas prázdninových dní.

  "Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019"

  Piate multifunkčné ihrisko v Holíči
 • titulka mariasboxPrvá decembrová sobota sa v Holíči niesla v znamení dvoch športových podujatí. V priestoroch reštaurácie Na špici
  predviedli svoje kartárske umenie v rámci 7. ročníka Záhoráckej mariášovej ligy vyznávači a milovníci mariášu.
  V Športovej hale na Kollárovej ulici zvádzali pästiari súboje vo finálovom turnaji Bratislavskej ligy v boxe.
  Povzbudiť a odovzdať ocenenia víťazom prišiel olympijský víťaz z roku 1952 Ján Zachara.

  Sobota patrila mariášu i boxu
 • titulka mikulasŠiesty december podvečer bolo Kultúrno-osvetové centrum plné detí. Mesto Holíč sa im aj tohto roku rozhodlo spríjemniť mikulášsky podvečer zábavným podujatím.
  V jeho úvode mohli prítomní prostredníctvom telemostu spoločne sledovať, ako Mikuláš rozsvietil vianočný strom na Námestí mieru. V nasledujúcom programe deti z Materskej školy Lúčky navodili tú správnu mikulášsku predvianočnú náladu vystúpeniami plnými spevu a tanca. O ďalšie spríjemnenie programu sa postarala rozprávka s pesničkami o Psíčkovi a Mačičke.
  S nadšením potom všetci privítali Mikuláša a jeho nerozlučných spoločníkov, Anjela a Čerta, ktorí obdarovali deti balíčkom.

  Mikuláš v Holíčskom zámku
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
13