Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Mesto Holíč je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Mesto má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Holíč
Bratislavská 5
908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

Dokumentácie k verejným obstarávaniam

V uvedenom profile mesto zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie
-

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Správa podla §21 ods 2

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

     Názov pridelený zákazke:
     Revitalizácia zámockej aleje
     Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
     Rok: 2014
     Poradie: 112
     Typ: WYP
     Číslo: 10620
     Z dňa: 11.6.2014
     Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 1.7.2014

Informácie podľa § 44 zákona


Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
-

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z a § 99 ods.2 
Výzvy na verejné obstarávanie
- Súhrnná správa
13