Kultúra, šport a iné

Rekonštrukcia objektu Kasíno - Relaxačné centrum

titulka kasinoRekonštruovaný objekt sa nachádza pri hlavnom vstupe do areálu letného štadióna v Holíči pri križovatke Vrádištskej ulice s ulicou Pri Štadióne. Vybudovaný bol v 50. – 60. rokoch 20. storočia, v ďalších obdobiach rozširovaný prístavbami do podoby pred rekonštrukciou. Mesto Holíč sa rozhodlo pristúpiť k jeho rekonštrukcii, nakoľko bol v zlom technickom stave a dlhodobo nevyužívaný, resp. pre súčasnú dobu nepoužiteľný. Vstupný objekt je rozdelený na dve samostatné časti, na pravú a ľavú. Rekonštrukcia sa začala realizovať v roku 2018 a týka sa pravej časti pri pohľade od hlavného – oblúkovite prestrešeného vstupu. Stavebné úpravy pozostávajú z nasledovných prác: odstránenie zastaralého technického vybavenia objektu, vyhotovenie nových priečok, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, vzduchotechniky, obkladov, dlažieb, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie striech a zateplenia celého objektu. V átriu sa vyhotoví nové oplotenie a ochladzovací bazén. Po dokončení stavebných úprav bude rekonštruovaný objekt rozdelený na dve samostatné prevádzky. V pravej časti bude relaxačné centrum a v ľavej časti prevádzka kaviarne.

Čítať ďalej...
 • titulka kasinoRekonštruovaný objekt sa nachádza pri hlavnom vstupe do areálu letného štadióna v Holíči pri križovatke Vrádištskej ulice s ulicou Pri Štadióne. Vybudovaný bol v 50. – 60. rokoch 20. storočia, v ďalších obdobiach rozširovaný prístavbami do podoby pred rekonštrukciou. Mesto Holíč sa rozhodlo pristúpiť k jeho rekonštrukcii, nakoľko bol v zlom technickom stave a dlhodobo nevyužívaný, resp. pre súčasnú dobu nepoužiteľný. Vstupný objekt je rozdelený na dve samostatné časti, na pravú a ľavú. Rekonštrukcia sa začala realizovať v roku 2018 a týka sa pravej časti pri pohľade od hlavného – oblúkovite prestrešeného vstupu. Stavebné úpravy pozostávajú z nasledovných prác: odstránenie zastaralého technického vybavenia objektu, vyhotovenie nových priečok, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, vzduchotechniky, obkladov, dlažieb, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie striech a zateplenia celého objektu. V átriu sa vyhotoví nové oplotenie a ochladzovací bazén. Po dokončení stavebných úprav bude rekonštruovaný objekt rozdelený na dve samostatné prevádzky. V pravej časti bude relaxačné centrum a v ľavej časti prevádzka kaviarne.

  Rekonštrukcia objektu Kasíno - Relaxačné centrum
 • titulka mdzPri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravilo Mesto Holíč 8. marca tradičné slávnostné podujatie. Na spoločné oslavy v Kultúrno-osvetovom centre prijalo pozvanie viac ako dvesto žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií.
  Symbolický darček v podobe hudobného a tanečného vystúpenia odovzdala prítomným ženám Základná umelecká škola i populárny spevák Robo Opatovský.

  Našim ženám
 • titulka fasiangTradícia fašiangov ožila tohto roku opäť vďaka členom Folklórneho súboru Valša. Po medzinárodnom, Slovácko-záhoráckom fašiangu, pripravili v prvú marcovú sobotu aj naše, rýdzo holíčske fašiangy.
  Fašiangová pochôdzka so sprievodom sa začala podľa zvyklostí u starostu, teda primátora mesta a pokračovala ulicami mesta. Sobotňajšie podujatie vyvrcholilo v jednej z miestnych reštaurácií večernou zábavou s neodmysliteľným pochovávaním basy.

  Fašiangová sobota s Valšou
 • Pohľad na južnú stranu depozituV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a taktiež bude spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania MK SR, bola následne vybraná úspešná firma EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá už v tomto období začne s realizáciou nasledovných prác: opravou omietok s výmaľbou, výmenou latovania, strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, reštaurovaním kamenného portálu, rekonštrukciou okien s výmenou zasklenia, vybudovaním hygienického zariadenia vrátane skladu depozitných predmetov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie tlakovej splaškovej kanalizácie s pripojením do verejnej kanalizácie.

  Mesto úspešné s projektom revitalizácie hospodárskej budovy III, tzv. južná budova

Informácie z úradu

V Holíči pribudne nové ihrisko podporené Úradom vlády SR

titulka ihriskoV mesiaci február 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 na projekt: „Detská zóna hier v meste Holíč", ktorého cieľom je výstavba detského ihriska v areáli štadióna TJ Iskra. Následne sme boli informovaný, že nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500 €, pričom mesto Holíč sa na uvedenom projekte bude podieľať sumou 3 135 €. Po procese verejného obstarávania bola vybratá úspešná firma M.Cup Production s.r.o., Svätý Jur, ktorá vybuduje detské ihrisko pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Jedná sa o kombinovanú oceľovú zostavu, ktorá bude obsahovať rôzne edukačné a herné prvky. Po vybudovaní tohto ihriska sa vytvorí priestor pre zmysluplné trávenie voľno časových aktivít detí. Detské ihrisko bude verejne prístupné všetkým deťom mesta a aj širokému okoliu. Nové detské ihrisko do mesta prinesie radosť a šťastný džavot detí.

Čítať ďalej...
 • titulka ihriskoV mesiaci február 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 na projekt: „Detská zóna hier v meste Holíč", ktorého cieľom je výstavba detského ihriska v areáli štadióna TJ Iskra. Následne sme boli informovaný, že nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500 €, pričom mesto Holíč sa na uvedenom projekte bude podieľať sumou 3 135 €. Po procese verejného obstarávania bola vybratá úspešná firma M.Cup Production s.r.o., Svätý Jur, ktorá vybuduje detské ihrisko pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Jedná sa o kombinovanú oceľovú zostavu, ktorá bude obsahovať rôzne edukačné a herné prvky. Po vybudovaní tohto ihriska sa vytvorí priestor pre zmysluplné trávenie voľno časových aktivít detí. Detské ihrisko bude verejne prístupné všetkým deťom mesta a aj širokému okoliu. Nové detské ihrisko do mesta prinesie radosť a šťastný džavot detí.

  V Holíči pribudne nové ihrisko podporené Úradom vlády SR
 • volba-prezidenta-600x400
  Výsledky prezidentských volieb konaných 16.3.2019 v meste Holíč - 1. kolo

  Počet platných hlasov odovzdaných na voľby prezidenta SR 2019 - 1.kolo

  Prezidentské voľby 2019
 • InfoC.K. Holíčske centrum
  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210516, e-mail: jana.jurkovicova@holic.sk
  príjme do pracovného pomeru

  Upratovačku

  Požadované kvalifikačné predpoklady:
  ◘ stredoškolské bez maturity

  Ďalšie požiadavky:
  ◘ občianska bezúhonnosť
  ◘ samostatnosť, flexibilita
  ◘ zodpovednosť

  Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti:
  ◘ stručný životopis,
  ◘ písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov

  Informácie:
  ◘ miesto výkonu práce je Kongresovo – osvetové centrum (Tabačiareň)
  ◘ termínu nástupu do práce je možný hneď
  ◘ práca je na skrátený úväzok

  Písomnú žiadosť môžete doručiť osobne, prípadne zaslať poštou na adresu C.K. Holíčske centrum, Bratislavská 5, 908 51 Holíč. Termín odovzdania žiadostí je do 22.3.2019.

  Ing. Jana Jurkovičová
  poverená riadením

  C.K. Holíčske centrum prijme upratovačku
 • InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2019 spolu s aktuálnymi potvrdeniami poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2019. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.

  V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  (2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

  Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019" bude prístupne od apríla 2019 na linku https://www.holic.sk/index.php/dokumenty-k-stiahnutiu/formulare-a-tlaciva/oddelenie-financne-tlaciva/viewcategory/4-oddelenie-financne

  Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si menia adresu trvalého pobytu na ,,Holíč", že takáto zmena adresy neznamená zrušenie povinnosti hradiť miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok sa v zmysle zákona o miestnych daniach vyrubuje každej fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

  Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

Akcie, plagáty

Plagáty

beneficnykoncertplagat

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

                Prerušenie distribúcie elektriny

 

Virtualne cintoriny1

 logo EU Projektym

TIC Plagatm

 GDPR

 

odpady 2018

Zihadielko2019m

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13