Mesto Holíč
MestoHolíč

Ukončili sme obnovu pomníka M. Nešpora i Pomníka padlých

Ukončili sme obnovu pomníka M. Nešpora i Pomníka padlých  1

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

Mesto Holíč bolo úspešné v rámci výzvy Úradu vlády SR, ktorá sa zameriavala na podporu činností súvisiacich s obnovou verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa k II. svetovej vojne, ako aj náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných pietnych symbolov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v období rokov 1939 – 1945. V rámci žiadosti o dotáciu sme podali dva projekty: „Obnova pomníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne“ a „Obnova pomníka M. Nešpora“. Uvedené projekty boli po hodnotiacom kole schválené, pričom na obnovu pomníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne bola pridelená dotácia vo výške 2 000 € a na obnovu pomníka M. Nešpora suma vo výške 12 500 €. Mesto Holíč ako verejný obstarávateľ vyhlásilo verejné obstarávanie na výber dodávateľa a s úspešným uchádzačom následne uzatvorilo Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa začali 23. júla 2021 uskutočňovať práce, ktoré trvali do konca novembra tohto roku.  Na Pomníku padlých sa zrealizovala obnova žulových dielov a písma, taktiež prišlo k očisteniu pomníka od nečistôt a mramorová nápisná doska bola celkovo obnovená. Obnovovacie práce na Pomníku Mirka Nešpora boli zamerané na prístupový chodník, podstavec, podstavcové boky, písmo a tiež zahŕňali práce súvisiace s odstránením nečistôt v dôsledku poveternostných podmienok. Z vlastných  zdrojov mesto Holíč zabezpečilo zrevitalizovanie zelene v okolí Pomníka M. Nešpora, čím prišlo k skrášleniu celého priestoru.

                       

Mgr. Nikol Lazíciusová, odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Dátum vloženia: 7. 12. 2021 13:28
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2021 13:37
Autor: Ing. Tomáš Langer