Mesto Holíč
MestoHolíč

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (aktualizované 11.9.2020)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na základe § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17, § 18 a § 19 Vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z.
(Nižšie uvedené sa netýka reklamných stavieb).

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč
Vedúci stavebného úradu: Ing. Jana Greššová, tel. č. 034/3210560, e-mail: jana.gressova@holic.sk,
Odborný referent: Ing. Martin Maček, tel. č. 034/3210561, e-mail: martin.macek@holic.sk,
Odborný referent: Jaroslav Kovárik, tel. č. 034/3210562, e-mail: jaroslav.kovarik@holic.sk,

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- vyplnené tlačivo "Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia", ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úpravy okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.
- k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:
a) doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
b) stavebné povolenie (fotokópia),
c) ostatné rozhodnutia stavebného úradu (fotokópia), ktoré boli po vydaní stavebného povolenia,  
d) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

- Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa predkladajú:
a) vytyčovací protokol,
b) revízia elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je zrealizovaný), rozvodov plynu a plynových  zariadení,
c) tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov),
d) tesnosť kanalizácie (prípojok aj rozvodov),
e) vykurovacia skúška ÚK,
f) osvedčenie o stave komínov,
g) energetický certifikát stavby,
h) povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
i) doklad o uložení stavebného odpadu,
j) certifikáty, preukázania o zhode použitých stavebných výrobkoch,
k) overenú projektovú dokumentáciu.

Upozornenie:
Podľa § 81b stavebného zákona, kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účeľ, najmä ak: 
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
c) nie sú splnené podmienky stavebmého povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostrenie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
d) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkoch,
f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, 
- zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok sa určuje podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.
 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Predpověď počasia

dnes, sobota 22. 1. 2022
sneženie 1 °C -6 °C
nedeľa 23. 1. zamračené 0/-6 °C
pondelok 24. 1. polojasno 0/-6 °C
utorok 25. 1. zamračené 3/-5 °C

Facebook