Mesto Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na MsZ 22.9.2022

Pozvánka na MsZ 22.9.2022 1

Pozývam Vás na zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči,
ktoré sa uskutoční dňa 22.09. 2022 t.j. vo štvrtok o 14:00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:
1.    Otvorenie
2.    Kontrola plnenia uznesení
3.    Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2021
4.    Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2022
5.    Uskutočnenie VI. zmeny rozpočtu r. 2022
6.    Stanovisko hlavného kontrolóra k VI. zmene rozpočtu roku 2022
7.    Uskutočnenie VII. zmeny rozpočtu r. 2022
8.    Stanovisko hlavného kontrolóra k  VII. zmene rozpočtu roku 2022
9.    Vykrytie straty SMM Holíč, s.r.o. za rok 2021
10.    Návrh VIII. zmeny rozpočtu na r. 2022
11.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VIII. zmneny rozpočtu roku 2022
12.    Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Holíč na II. polrok 2022 
13.    Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za mesiac august 2022
14.    Rozhodnutie o  proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holíč č. 124 o verejnom poriadku a dodatok č. 1 VZN č. 124  o verejnom poriadku
15.    VZN Mesta Holíč o  prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči
16.    Všeobecne záväzné nariadenie mesta   Holíč  o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 12 organizačný poriadok Mestského úradu v Holíči
17.    Žiadosť o NFP pre projekt : „Od Velkomoravských Slovanů po Marii Terezii – od rolníků po statkáře“.
18.    Žiadosť o NFP pre projekt  : „Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel budovaním bezpečnostných prvkov na ul. Kollárova Holíč“
19.    Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov  k projektu : „Obnova verejnej historickej budovy – Reanimácia kultúrneho domu v Holíči “
20.    Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR na zvýšenie kapacít materských škôl k projektu: „ Dobudovanie kapacít MŠ Lúčky Holíč“ 
21.    Majetkové prevody 
21.1 Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Bernolákova
21.2 Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Školská
21.3 Zverenie majetku Mesta Holíč do správy C. K. Holíčske centrum
21.4 OVS – zámer predaja pozemku ul. Hviezdoslavova a schválenie súťažných  podmienok
21.5    OVS – zámer predaja pozemku Ulica Márie Terézie a schválenie súťažných podmienok
21.6    Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom na ul. Lúčky súp. č. 1531, k. ú. Holíč
21.7    Zmluvný prevod spoluvlastnického podielu na pozemku pod bytovým domom s.č. 1537 ul. Hodonínska v k.ú Holíč 
21.8    Zmluvný prevod  pozemku  pod  stavbou  garáže, ul. Kollárova  v  k. ú. Holíč
21.9    Predaj plynárenského zariadenia STL plynovod pre IBV Pri kaštieli, k. ú. Holíč
21.10    Nájom pozemku na Hurbanovej ulici, k. ú. Holíč
21.11    Nájom pozemku na Hurbanovej ulici, k. ú. Holíč
21.12    Nájom pozemku za účelom vybudovania prístrešku na skladovanie vriec, ul. SNP. k. ú. Holíč
21.13    Nájom pozemkov pod parkovacími miestami, ul. Rodinné domky, .k. ú. Holíč
21.14    Zriadenie vecného bremena, Ul. Márie Terézie, k.ú. Holíč 
22.    Interpelácia poslancov 
23.    Rôzne 
24.    Diskusia
25.    Záver 
 

Dátum vloženia: 19. 9. 2022 7:55
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 9. 2022 8:09
Autor: Ing. Tomáš Langer