Obec Holíč
MestoHolíč

MsZ - 7.7.2020

MsZ - 7.7.2020

M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 07.07.2020 , t.j. v utorok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie VI. zmeny rozpočtu r. 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu
5. Výročná správa SMM za rok 2019
6. Návrh VII. zmeny rozpočtu r. 2020
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu
8. Žiadosť o NFP na projekt „Moderné technológie pre Holíč"
9. Interpelácie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

PhDr. Zdenko Čambal,v.r.
primátor


 Dokumentácia

 

Prílohy

MSZ__07.07.2020.ZIP

MSZ__07.07.2020.ZIP
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 2,28 MB
Dátum vloženia: 2. 7. 2020 7:49
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2020 7:51
Autor: