Mesto Holíč
MestoHolíč

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

MESTO HOLÍČ
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona MŠ SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
◘ minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
◘ 1. atestácia

Ďalšie požiadavky:
◘ znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
◘ komunikačné a organizačné schopnosti
◘ základná znalosť problematiky riadenia
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
◘ občianska bezúhonnosť
◘ spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
◘ znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
◘ prihláška na výberové konanie
◘ overené doklady o vzdelaní
◘ doklad o absolvovaní I. atestácie
◘ potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
◘ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
◘ štruktúrovaný životopis
◘ vlastný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (max. 3-4 strany)
◘ písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 07.06.2017 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením „Výberové konanie na riaditeľa CVČ„ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ"
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Holíči dňa 28.04.2017 PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dátum vloženia: 28. 4. 2017 16:16
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2020 16:16
Autor: