Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum|Otvorenie cesty Holíč - Hodonín

                                                                                         SR ZNAK 
Voľby do NRSR 2020
Zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2010 do 30.4.2013

Kultúra, šport a iné

Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi

titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.
Čítať ďalej...
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
 • titulka darcikrviV kalendári mestských podujatí má svoje trvalé miesto jesenné Stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 12. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný podvečer prijalo osemdesiat z vyše tristo päťdesiat evidovaných členov Miestneho spolku Červeného kríža.
  Podujatie bolo vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom za ich ochotu nezištne odovzdávať najcennejšiu ľudskú tekutinu a pomáhať tak zachraňovať životy a zdravie iných.
  Vyjadrením vďaky bolo aj ocenenie, ktoré za podporu a spoluprácu odovzdala primátorovi riaditeľka Územného spolku Červeného kríža v Senici.

  Z úcty a vďaky holíčskym darcom krvi
 • titulka vveterani11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov, či Deň červených makov. V tento pamätný deň, viažuci sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát uctili aj v Holíči. Podujatie, ktoré pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Mesto Holíč, bolo spomienkou na tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť.

  Deň vojnových veteránov
 • titulka mjarmokV sobotu 9.novembra sme si znovu pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po dvadsiaty deviaty raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku.
  Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami.

  Holíč bol opäť jarmočný

Informácie z úradu

II. etapa výsadby zelene v meste Holíč ukončená

titulka zelenV rámci výzvy zverejnenej Environmentálnym fondom, podalo koncom októbra 2018 mesto Holíč žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 na projekt s názvom: „Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia – II. etapa". Hlavným cieľom projektu bola výsadba stromov v meste Holíč, konkrétne na uliciach Bratislavská, Sasinkova, Moyzesova, SNP, Hodonínska a Kátovská. Projekt bol v apríli 2019 schválený s výškou dotácie 17 000 eur, pričom mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu 5 %. Po procese verejného obstarávania bola úspešná firma A-Z záhrady.sk s.r.o., ktorá koncom mesiaca október dokončila predmetnú výsadbu 139 ks stromov/drevín rôznych druhov: Čerešňa pílkatá, Javor poľný, Lipa malolistá, Čerešňa vtáčia, Javor mliečny Javor mliečny Globózny, Platan Javorolistý, Čerešňa vtáčia Plena, Lipa veľkolistá, Cypruštek lawsonov Yvonne, Ibištek sýrsky, Krušpán vždyzelený, Orgován obyčajný. Súčasťou výsadby stromov (výkop jám, zálievka, úprava terénu) bolo aj dodanie substrátu, kolíkov a mulčovacej kôry. Predmetnou výsadbou mesto Holíč prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia (zníženie hlučnosti, prašnosti) v meste a taktiež k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta Holíč.
Čítať ďalej...
 • titulka zelenV rámci výzvy zverejnenej Environmentálnym fondom, podalo koncom októbra 2018 mesto Holíč žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 na projekt s názvom: „Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia – II. etapa". Hlavným cieľom projektu bola výsadba stromov v meste Holíč, konkrétne na uliciach Bratislavská, Sasinkova, Moyzesova, SNP, Hodonínska a Kátovská. Projekt bol v apríli 2019 schválený s výškou dotácie 17 000 eur, pričom mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu 5 %. Po procese verejného obstarávania bola úspešná firma A-Z záhrady.sk s.r.o., ktorá koncom mesiaca október dokončila predmetnú výsadbu 139 ks stromov/drevín rôznych druhov: Čerešňa pílkatá, Javor poľný, Lipa malolistá, Čerešňa vtáčia, Javor mliečny Javor mliečny Globózny, Platan Javorolistý, Čerešňa vtáčia Plena, Lipa veľkolistá, Cypruštek lawsonov Yvonne, Ibištek sýrsky, Krušpán vždyzelený, Orgován obyčajný. Súčasťou výsadby stromov (výkop jám, zálievka, úprava terénu) bolo aj dodanie substrátu, kolíkov a mulčovacej kôry. Predmetnou výsadbou mesto Holíč prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia (zníženie hlučnosti, prašnosti) v meste a taktiež k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta Holíč.

  II. etapa výsadby zelene v meste Holíč ukončená
 • transparentM e s t o H o l í č
  Bratislavská 5, 908 51 Holíč

  P O Z V Á N K A

  V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2019 , t.j. v stredu o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2019
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2019
  5. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2019
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2019

  MsZ - 30.10.2019
 • prechodM E S T O
  H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/32105 30, e-mail: sekretariat@holic.sk

  hľadá občanov (aktívnych dôchodcov) na výpomoc mestskej polícii na reguláciu premávky na priechodov pre chodcov počas školského roka v čase od 7.30 hod – 8.00 hod.

  Záujemcovia sa môžu hlásiť na Mestskej polícii v Holíči, Bratislavská 6, t.č. 034/321 05 90.

  PhDr. Zdenko Č a m b a l
  primátor mesta

  Bezpčné prechádzanie pre deti - prosba
 • Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 23. septembra 2019 zúčastnili spoločného odberu krvi.
  Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 20. januára 2020, o čom Vás budeme včas informovať.
  Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
  Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
  Krv darovali:
  Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Eva Nečasová, Dušan Frndalovics Ing., Jana Masaryková Ing., Ivan Kovaľčík, František Trávniček, Eva Trávničková, David Šrom, Roman Hurban, Gabriela Hurbanová, Pavol Straka, Adam Hlúpik, Ondrej Wojčík, Ladislav Okenica, Emil Potančok st., Jozef Butaš, Vladimír Surový, Peter Rehák, Marián Pavelka st., Jana Ružičková, Peter Trávniček, Aleš Vymyslický, Michaela Dvorská, Miroslava Pekárová

  MSSČK v Holíči ďakuje

Akcie, plagáty

Plagáty

vystava fotografii

Licht

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Upresnenie úradných hodín

13